Rank Player Team Save %
1 J. Grahame   .897
2 C. Ward Carolina Hurricanes CAR .897